schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Truyền kỳ tân pha̕
by Đoàn Thị Điê̕m

Publisher: Hà Nội, Nhà xuất ba̕n Văn Học; Libraries: UHH

2001
3.

Femme de Guerrier : = Chinh phụ ngâm khúc In l`ân thứ hai
by Đặng Tr`ân Côn

Publisher: [Saigon], B^ọ Giáo dục; Libraries: UHH

1960
4.

Chinh phụ ngâm khúc : = Femme de Guerrier In lần thứ ba
by Đặng Trần Côn

Publisher: [Saigon], Bộ Giáo dục và Thanh niên; Libraries: UHH

1969
6.

Chinh phụ-ngâm : Hán Nôm hợp tuyển
by Đặng Trần Côn

Publisher: Huế, Nhà xuất bản Thuận Hóa; Libraries: UHH

2000
7.

Lament of the soldier's wife : Dang-trân-Côn, Doàn-thi-Diê'm ; Transl. by Rewi Alley Second Impression
by Dang-trân-Côn

Publisher: Hà Nội, Nhà xuất bản Thế giới; Libraries: UHH

1998
8.

4 cây bút nữ tuyển truyện
by Chiêu Hoàng

Publisher: Ba Đình, Hà Nội, Nhà xuất bản Văn học; Libraries: UHH

2007
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.