schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

7.

Eisempleir shoilleir ceasnnuighe air leabhar aith-ghearr nan ceist : ... Leis an urramach Mr Eoin Willison, ... Eidear-theanguichte gu Gaidhlic Albannach, ... le R. Mac Pharlain An dara clodh bhualadh

Publisher: Duneadain, clo'bhuailt air son an Eider-theangaiı̆, agus i'an reic leisin, agus le Young agus Ivnrie, an Inner-nies; agus A. Orr an Glas-cho; Libraries: UHH HSU

1799
8.

Searmoin do mhnai' chuaidh a sgriobhadh ann sa bhliadhna 1795. Le D. Cranford
by Crawford, Dugald

Publisher: Glas-gho, Air na cuir chum dealbh leubhaidh le Seumas Gillies. Leabhraichean ann Glas-gho; Libraries: UHH HSU

1795
9.

Leabhar aith-ghearr ceist co'-thionnal urramach na'n diadhuirean : le an dearbhaidhe as na scrioptairibh naomha. ... Air an scriobha' on bheurla anns a' Ghailic albanaich, le Seuma...

Publisher: Paslic, [clo bhuailt le Eoin Macneal [John Neilson], arson Ghabriel Tighearna [Gabriel Lord] ann'n Grianaig [Greenock]; Libraries: UHH HSU

1800
11.

Sailm Dhaibhidh : Ann dan Gaoidhealach do reir na Heabhra, agus an eidir-theangachaidh a's fearr ann Laidin, ann Gaoidhlig, 's ann Gaillbhearla. Do thionnsgnadh le Seanadh Earra-Gh...

Publisher: Dun-Eidean, C[l]odh-bhuailt air son, agus r'an reic le G. Peattie ann an Leide, agus I. Galbriath ann an Dun-Eidean; Libraries: UHH HSU

1796
123

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.