schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

2.

Đại-Vi^ẹt-sử-ký-toàn-thư : (bốn-t^ạp) T^a?p 3 In lần thứ hai, có sửa chữa
by Ngô-sĩ-Liên

Publisher: Hà-n^ọi, Nxb-Khoa-học-xã-h^ọi; Libraries: UHH

1972
3.

Đại-Việt-sử-ký-toàn-thư : (bốn-tập)
by Ngô-sĩ-Liên

Publisher: Hà-nội, Nxb-Khoa-học-xã-hội; Libraries: UHH

1967
4.

Đại-Việt-sử-ký-toàn-thư : (bốn-tập) Ta?^p 2 (In-lần-thứ-hai-có-sửa-chữa)
by Ngô-sĩ-Liên

Publisher: Hà-nội, Nxb-Khoa-học-xã-hội; Libraries: UHH

1971
8.

Hán-Viêt-tù-điên : gian-yêu ; 5000 don-tụ, 40000 tù-ngũ = Han-Yue-cidian In-lân-thu-ba, [Nachdr. der Ausg. in 2 Bd., Hué, 1932 - 36]
by Đào-Duy-Anh

Publisher: Saigon, Truòng-thi-xuât-ban; Libraries: UHH

1957
9.

Truyện Kiều
by Đào-Duy-Anh

Publisher: Hà Nội, Nhà xuất bản Văn học; Libraries: UHH

1979
10.

Nhớ-ngh~i-chi`êu-hôm : H`ôi ký
by Đào-Duy-Anh

Publisher: Thành phố H`ô chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ với sự hợp tác của hội Văn hóa Đức - Việt (ASIA MEDIA); Libraries: UHH

1989
11.

Nhớ-nghĩ-chiều-hôm : Hồi ký
by Đào-Duy-Anh

Publisher: Thành phố Hồ chí Minh, Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ chí Minh; Libraries: UHH

2000
12.

Chữ Nôm : nguồn gốc, cấu tạo, diễn biến In lại tại Pháp
by Đào-Duy-Anh

Publisher: Paris, Khoa học xã hội; Libraries: UHH

1979
16.

Hôi-ký-Đào-duy-Anh : (nhớ-nghĩ-chiều-hôm) Tái-bản-có-sửa-chũa
by Đào-Duy-Anh

Publisher: Thành-phố-Hồ-chí-Minh, Nhà-xuất-bản-Trẻ; Libraries: UHH

2000
17.

Việt Nam văn hóa sử cương
by Đào-Duy-Anh

Publisher: Saigon, Bốn Phương; Libraries: UHH

1961
18.

Từ điển Truyện Kiều
by Đào-Duy-Anh

Publisher: Hà Nội, Nhà xuất bản Khoa học xã họi; Libraries: UHH

1974
19.

Từ điển Truyện Kiều
by Đào-Duy-Anh

Publisher: Hả Nội, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin; Libraries: UHH

2000
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.