schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Āṯār al-bilād wa-aḫbār al-ʿibād
by Qazwīnī, Zakarīyā Ibn-Muḥammad al-

Publisher: Bairūt, Dār Bairūt li-ṭ-Ṭibāʿa wa-'n-Našr; Libraries: UHH

1984
3.

Kitāb Muʿǧam al-buldān
by Yāqūt Ibn-ʿAbdallāh ar-Rūmī

Publisher: Miṣr, Maṭbaʿ as-Saʿāda; Libraries: UHH

1906
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.