schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

4.

Wažanāma-i gūyiš-i bihdīnān-i šahr-i Yazd : fārsī bi gūyiš, hamrāh bā miṯāl
by Mazdāpūr, Katāyūn

Publisher: Tihrān, Pažūhišgāh-i ʿUlūm-i Insānī wa Muṭālaʿāt-i Farhangī; Libraries: UHH

2006
8.

A phonology of Southern Luri
by Anonby, Eric John

Publisher: München, Lincom Europa; Libraries: UHH

2003
11.

Gūyiš-i Damāwandī Čāp 1
by ʿAlamdārī, Mahdī

Publisher: Tihrān, Pažūhišgāh-i ʿUlūm-i Insānī wa Muṭālaʿāt-i Farhangī; Libraries: UHH

2005
13.

Gūyiš-i Rāmsarī Čāp 1
by Šukrī, Gītī

Publisher: Tihrān, Pažūhišgāh-i ʿUlūm-i Insānī wa Muṭālaʿāt-i Farhangī; Libraries: UHH

2006
14.

Gūyiš-i Ḫwānsārī Čāp 1
by Ašrafī Ḫwānsārī, Murtaḍā

Publisher: Tihrān, Pažūhišgāh-i ʿUlūm-i Insānī wa Muṭālaʿāt-i Farhangī; Libraries: UHH

2004
17.

Bukharan Tajik
by Ito, Shinji

Publisher: Muenchen, LINCOM Europa; Libraries: UHH

2007
19.

Barrasī wa tauṣīf-i gūyiš-i gālišī Čāp 1
by Ranǧbar, Maḥmūd

Publisher: Rašt, Našr-i Gīlakān; Libraries: UHH

2003
20.

Čīstānhā-i Māzandarānī Čāp 1
by Ilāhī, Yūsuf

Publisher: Sārī, Šilfīn; Libraries: UHH

2010
1234

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 67 Hits

Remove Filters