schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

3.

Wažanāma-i gūyiš-i bihdīnān-i šahr-i Yazd : fārsī bi gūyiš, hamrāh bā miṯāl
by Mazdāpūr, Katāyūn

Publisher: Tihrān, Pažūhišgāh-i ʿUlūm-i Insānī wa Muṭālaʿāt-i Farhangī; Libraries: UHH

2006
7.

Gūyiš-i Rāmsarī Čāp 1
by Šukrī, Gītī

Publisher: Tihrān, Pažūhišgāh-i ʿUlūm-i Insānī wa Muṭālaʿāt-i Farhangī; Libraries: UHH

2006
8.

Gūyiš-i Damāwandī Čāp 1
by ʿAlamdārī, Mahdī

Publisher: Tihrān, Pažūhišgāh-i ʿUlūm-i Insānī wa Muṭālaʿāt-i Farhangī; Libraries: UHH

2005
9.

Gūyiš-i Ḫwānsārī Čāp 1
by Ašrafī Ḫwānsārī, Murtaḍā

Publisher: Tihrān, Pažūhišgāh-i ʿUlūm-i Insānī wa Muṭālaʿāt-i Farhangī; Libraries: UHH

2004
11.

Barrasī wa tauṣīf-i gūyiš-i gālišī Čāp 1
by Ranǧbar, Maḥmūd

Publisher: Rašt, Našr-i Gīlakān; Libraries: UHH

2003
12.

Čīstānhā-i Māzandarānī Čāp 1
by Ilāhī, Yūsuf

Publisher: Sārī, Šilfīn; Libraries: UHH

2010
15.

Farhang-i ʿāmīyāna-i Gulbāf Čāp 1
by Asadī Gūkī, Muḥammad Ǧawād

Publisher: Kirmān, Markaz-i Kirmānšināsī; Libraries: UHH

2000
17.

Fārsī-i Fīrūzʾābādī Čāp 1
by Karāčī, Rūḥʾangīz

Publisher: Tihrān, Pažūhišgāh-i ʿulūm-i insānī wa muṭāliʿāt-i farhangī; Libraries: UHH

2011
18.

Dastūr-i zabān-i lakī : ḍarb-al-maṯalhā wa wāžanāma Čāp 1
by ʿĀlīpūr, Kāmīn

Publisher: Ḫurramābād, Intišārāt-i Aflāk; Libraries: UHH

2005
20.

Farhang-i zabānzadhā-i Rāmsar, (Saḫtsar) Čāp 1
by Raḥīmiyān, Ḥasan

Publisher: Tihrān, Muʿīn - Parwīn; Libraries: UHH

2004
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 40 Hits

Remove Filters