schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

4.

Čīstānhā-i Māzandarānī Čāp 1
by Ilāhī, Yūsuf

Publisher: Sārī, Šilfīn; Libraries: UHH

2010
5.

Farhang-i zabānzadhā-i Rāmsar, (Saḫtsar) Čāp 1
by Raḥīmiyān, Ḥasan

Publisher: Tihrān, Muʿīn - Parwīn; Libraries: UHH

2004
6.

Gūyiš-i Damāwandī Čāp 1
by ʿAlamdārī, Mahdī

Publisher: Tihrān, Pažūhišgāh-i ʿUlūm-i Insānī wa Muṭālaʿāt-i Farhangī; Libraries: UHH

2005
8.

Barrasī wa tauṣīf-i gūyiš-i gālišī Čāp 1
by Ranǧbar, Maḥmūd

Publisher: Rašt, Našr-i Gīlakān; Libraries: UHH

2003
9.

Fārsī-i Fīrūzʾābādī Čāp 1
by Karāčī, Rūḥʾangīz

Publisher: Tihrān, Pažūhišgāh-i ʿulūm-i insānī wa muṭāliʿāt-i farhangī; Libraries: UHH

2011
10.

Wāžā-nāma-i gūyiš-i baḫtiyārī-i Čahār Lang Čāp 1
by Sarlak, Riḍā

Publisher: Tihrān, Našr-i Āṯār, Farhangistān-i Zabān wa Adab-i Fārsī; Libraries: UHH

2002
11.

Gūyiš-i Ḫwānsārī Čāp 1
by Ašrafī Ḫwānsārī, Murtaḍā

Publisher: Tihrān, Pažūhišgāh-i ʿUlūm-i Insānī wa Muṭālaʿāt-i Farhangī; Libraries: UHH

2004
14.

Gūyiš-i Rāmsarī Čāp 1
by Šukrī, Gītī

Publisher: Tihrān, Pažūhišgāh-i ʿUlūm-i Insānī wa Muṭālaʿāt-i Farhangī; Libraries: UHH

2006
15.

Ḍarbulmaṯalhā-i mardum-i Sawādkūh Č̄ap 1
by Nūrīnežād, ʿAlī

Publisher: Semnān, Būstān-i Andīša; Libraries: UHH

2005
16.

Farhang-i ʿāmīyāna-i Gulbāf Čāp 1
by Asadī Gūkī, Muḥammad Ǧawād

Publisher: Kirmān, Markaz-i Kirmānšināsī; Libraries: UHH

2000
20.

Farhang-i gūyiš-i Dawānī Čāp 1
by Salāmī, ʿAbd-an-Nabī

Publisher: Tihrān, Našr-i Āṯār, Farhangistān-i Zabān wa Adab-i Fārsī; Libraries: UHH

2002
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.