schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

3.

al-Ǧuḏūr at-tārīḫīya li-š-šuʿūbīya Ṭabʿa 4
by Dūrī, ʿAbd-al-ʿAzīz ad-

Publisher: Bairūt, Dār aṭ-Ṭalīʿa; Libraries: UHH

1986
5.

Muqaddima fi tārīḫ ṣadr al-islām
by Dūrī, ʿAbd-al-ʿAzīz ad-

Publisher: Bairūt, al-Maṭbaʿa al-Kāṯūlīkīya; Libraries: UHH

1961
6.

Muqaddima fī 't-tārīḫ al-iqtiṣādī al-ʿarabī Ṭabʿa 1
by Dūrī, ʿAbd-al-ʿAzīz ad-

Publisher: Bairūt, Dār aṭ-Ṭalīʿa li-'ṭ-Ṭibāʿa wa-'n-Našr; Libraries: UHH

1969
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 6 Hits

Remove Filters