schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

11.

Ǧang az dīdgāh-i Qurʾān
by Ḥikmatyār, Gulbiddīn

Publisher: S.l. [Tihrān?], Kumīta-i Farhangī-i Ḥizb-i Islāmī-i Afġānistān; Libraries: UHH

1982
12.

aš-Šaʿb al-malʿūn fī ʾl-Qurʾān Ṭabʿa 1
by Ibn-aš-Šarīf, Maḥmūd

Publisher: al-Qāhira, Dār al-Kutub al-Ḥadīṯa; Libraries: UHH

1967
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.