schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

2.

Annual report : Tuarascáil bhliantúil

Publisher: Dublin, Council for Forest Research and Development; Libraries: UHH COBI HAW HSU

2006
4.

Re-inventing the "perfect" wheel : grammaticalisation and the Hiberno-English medial-object perfects
by Pietsch, Lukas

Publisher: Hamburg, Sonderforschungsbereich 538 Mehrsprachigkeit, Univ. Hamburg; Libraries: UHH

2005
7.

Annual report / Eircom

Publisher: Dublin, ; Libraries: ZBW

1997
13.

An soisgeal do reir Lucais, agus Gniovarha na Neasbal. : The gospel according to St. Luke, and the Acts of the Apostles

Publisher: Dublin, printed (with the permission of the King's printer) by William Watson and Son, No. 7, Capel-Street; Libraries: UHH HSU

1799
18.

Tiomna Nuadh ar dtighearna agus ar slanuigheora Josa Criosd, ar na tharruing go fʹirinneach as greigis go gaoidheilg. Re Villiamo Domhnuill. Noch atʹa anois ar mhaithe choitchnn Gh...

Publisher: A Lunnduin, ar na chur a gcló re R. Ebheringtham, ag na feachd rʹeultaibh fa tfrʹaid da ngoirthear, Ave-Maria, abhfogus do Luid-gheata, an bhlia. daʹois an Tigh; Libraries: UHH HSU

1690
20.

An Biobla Naomhtha : iona bhfuil leabhair na Seintiomna ar na ttarruing as an Eabhra go Goidheilg tré chúram agus dhúthrachd an Doctuir, Uilliam Bedel, Roimhe so Easbug Chille móir...

Publisher: A Lunnduin, ar na chur a gcló re R. Ebheringhtham, ag na seachd réultaibh sa tsráid da ngoirthear, Ave-Maria, abhfochair Luid-gheata, an bhlía. daóis an Tigh; Libraries: UHH HSU

1690
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.