schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

129.

Leabhar aith-ghearr ceist co'-thionnal urramach na'n diadhuirean : le an dearbhaidhe as na scrioptairibh naomha. ... Air an scriobha' on bheurla anns a' Ghailic albanaich, le Seuma...

Publisher: Paslic, [clo bhuailt le Eoin Macneal [John Neilson], arson Ghabriel Tighearna [Gabriel Lord] ann'n Grianaig [Greenock]; Libraries: UHH HSU

1800
135.

Sailm Dhaibhidh : Ann dan Gaoidhealach do reir na Heabhra, agus an eidir-theangachaidh a's fearr ann Laidin, ann Gaoidhlig, 's ann Gaillbhearla. Do thionnsgnadh le Seanadh Earra-Gh...

Publisher: Dun-Eidean, C[l]odh-bhuailt air son, agus r'an reic le G. Peattie ann an Leide, agus I. Galbriath ann an Dun-Eidean; Libraries: UHH HSU

1796

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 205 Hits

Remove Filters