schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

162.

Eisempleir shoilleir ceasnnuighe air leabhar aith-ghearr nan ceist : ... Leis an urramach Mr Eoin Willison, ... Eidear-theanguichte gu Gaidhlic Albannach, ... le R. Mac Pharlain An dara clodh bhualadh

Publisher: Duneadain, clo'bhuailt air son an Eider-theangaiı̆, agus i'an reic leisin, agus le Young agus Ivnrie, an Inner-nies; agus A. Orr an Glas-cho; Libraries: UHH HSU

1799
165.

Sailm Dhaibhidh : a meadar dhana gaoidheilg, do reir na Heabhra. Agus a trànslasion is fearr a mbérla agus nlaidin, do thionnsgnadh le Seanadh Earraghaoidheal san bhliadhna 1659

Publisher: [Glasgow], Ar na ngcuir a ngclo an Glaschow, le Sh[e]umus Duncan agus re'n creic aig a bhuthsan a mbliadh na ar dTighearna; Libraries: UHH HSU

1746
166.

Earail dhurachdach do pheacaich neo-iompaichte: eidir-theangaicht' o bheurla Ioseiph Alleine, le I. S. Ministeir ann Campbleton An dara clo-bhualadh
by Alleine, Joseph

Publisher: Peairt, Clodh-bhuailt' agus r'an reic le Eoin Gillies Leabhairreceadoir, ann Peairt, agus Shemuis Gillies Leebhair-receadoir ann Glasacha'; Libraries: UHH HSU

1782

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 205 Hits

Remove Filters