schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Từ-vựng-các-phương-ngữ-Êđê = : 3260
by Đoàn-văn-Phúc

Publisher: Thành-phố-Hồ-chí-Minh, Nhà-xuất-bản-Thành-phố-Hồ-chí-Minh; Libraries: UHH

1998
2.

Bảng-tra-chữ-Nôm-miền-Nam
by Vũ-Văn-Kính

Publisher: Thành-phó-Hồ-chí-Minh, Hội-ngôn-ngữ-học-Thành-phó-Hồ-chí-Minh; Libraries: UHH

1994
4.

Từ-điển-từ-và-ngữ-Hán-Việt : (có-chú-giải-tứ-tố)
by Nguyên-Lân

Publisher: Thành-phố-Hồ-chí-Minh, Nxb-Thành-phố-Hồ-chí-Minh; Libraries: UHH

1989
5.

Sổ-tay-dùng-từ-tiếng-Việt Tái-bản-lần-thứ-nhất-có-sửa-chữa-và-bổ-sung
by Hoàng-văn-Hành

Publisher: Hà-nội, Nxb-Khoa-học-xã-hội; Libraries: UHH

2002
6.

Chính tả tiếng Việt In lấn thứ ba
by Hoàng Phê

Publisher: Hà Nội - Đà Nẵng, Nhà xuất bản Đà Nẵng & Trung tâm Từ điển học; Libraries: UHH

2003
7.

Từ-điển-từ-Việt-cổ
by Nguyễn-ngọc-San

Publisher: Hà-nội, Nhà-xuất-bản-Văn-hóa-thông-tin; Libraries: UHH

2001
8.

Tù-điển-trái-nghĩa-tiếng-Việt : dùng-cho-học-sinh-phổ-thông-các-cấp (In-lần-thứ-4, có-sửa-chữa)
by Nguyễn-văn-Dựng

Publisher: Hà-nội, Nhà-xuất-bản-Khoa-học-xã-hội; Libraries: UHH

1999
9.

Đại-tự-điển-chữ-nôm : (tái-bản-có-sửa-chữa-và-bổ-sung) = Da-zi-dian-zi-nan
by Vũ-Văn-Kính

Publisher: TP. Hồ-Chí-Minh, Nxb-Văn-nghệ; Trung-tâm-nghiên-cứu-quốc-học; Libraries: UHH

1999
12.

Tu dien Anh-Viet = : English-Vietnamese Dictionary Tai ban lan thu nhat

Publisher: Ha Noi, Nha xuat ban Khoa hoc Xa hoi; Libraries: UHH

1985
13.

Việt-ngữ-chánh-tả-tự-vị
by Lê-Ngọc-Trụ

Publisher: Sài-gòn, Thanh-Tân; Libraries: UHH

1959
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.