schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Từ-điển-Việt-Đức
by Nguyễn-văn-Tuế

Publisher: Hà-nội, Nxb-Văn-hoá-thông-tin; Libraries: UHH

2003
2.

Ngôn-ngữ-học-tri-nhận : từ-lí-thuyết-đại-cương-đến-thực-tiễn-tiếng-Việt Tái-bản-có-sửa-chữa-bổ-sung
by Lý Toàn Thắng

Publisher: Thành-phố-Hồ-Chí-Minh, Nxb-Phương-Đông; Libraries: UHH

2009
4.

Tuyển-tập-ngôn-ngữ-học
by Hoàng-Văn-Hành

Publisher: Hà-nội, Nhà-xuất-bản-Khoa-học-xã-hội; Libraries: UHH

2010
5.

Từ-điển-Bahnar-Việt

Publisher: Hà-Nội, NXB-Tôn-Giáo; Libraries: UHH

2008
6.

Từ điẻ̂n pháp-việt, việt-pháp
by Lê, Khả Kẽ

Publisher: Hà Nội, Tỏ̂ Chức Hợp Tác Văn Hóa Và Ký Thuật Nhà Xuả̂t Bãn Khoa Học Xã Hội; Libraries: UHH

1994
7.

Từ-điển-Việt-Thái = : Photčhanānukrom Wīat-Thai
by Phạm-Quang-Minh

Publisher: Thành-phó̂-Hồ-Chí-Minh, Nhà-xuất-bản-Tổng-hợp-Thành-phó̂-Hồ-Chí-Minh; Libraries: UHH

2010
8.

Từ-điển-Mường-Việt
by Nguyễn-văn-Khang

Publisher: Hà-nội, Nhà-xuất-bản-Văn-hóa-dân-tôc; Libraries: UHH

2002
9.

Cơ-sơ-tiêng-Viêt
by Hữu-Đạt

Publisher: Hà-nôi, Nhà-xuât-ban-Văn-hóa-thông-tin; Libraries: UHH

2000
11.

Đại-từ-điển-tiếng-Việt
by Nguyễn-như-Ý

Publisher: Hà-nội, Nhà-xuất-bản-Văn-hóa-thông-tin; Libraries: UHH

1999
12.

Từ điển tiếng Việt : 39924 mục từ In lần thứ mười, có sửa chữa

Publisher: Hà Nội - Đà Nẵng, Nha xuat ban Đà Nẵng & Trung tâm từ điển học; Libraries: UHH

2004
15.

Tù-điên-chính-ta
by Hoàng-Phê

Publisher: Hà-nôi, Nhà-xuât-ban-Đà-năng; Libraries: UHH

1995
18.

Tù-điên-tiêng-Viêt : 38410-mục-tù In lan thu sau

Publisher: Hà-nôi [u.a.], Trung-tâm-tù-điên-học; Libraries: UHH

1998
19.

Tiếng-Việt-trên-đường-phát-triển
by Nguyễn-Kim-Thản

Publisher: Hà-nội, Nhà-xuất-bản-Khoa-học-xã-hội; Libraries: UHH

1982
20.

Tiếng-Việt- lí-thú : cái-hay, cái-đẹp-cu̕a-từ-ngữ-tiếng-Việt Tái-ba̕n-lần-thứ-nhất
by Trịnh Mạnh

Publisher: Hà-Nội, Nxb-Giáo-dục; Libraries: UHH

2003
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.